■Tagalog

Paglilipat(てんにゅう・てんしゅつ)
 
Pangunahing Kaalaman Tungkol sa Paglilikas(ひなんの ための きそ ちしき)
 
◆Librong Patnubay sa Pamumuhay na Mamuhay sa Seto!(せとし くらし がいど)
 
Seto City International Center